Condicions Generals de Contractació

Us preguem que llegiu atentament les Condicions Generals de Contractació (d'ara endavant, “CGC”) abans de contractar i/o adquirir qualsevol servei o producte de HANNA CENTER, S.L. (d'ara endavant HANNA) proveïda de NIF B65410144, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 42264, Foli 151, Full B-406292, Inscripció 1a a través del lloc web www.hanna.cat (d'ara endavant LLOC WEB).

1. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les CGC regulen la relació entre HANNA i l'Usuari (d'ara endavant, el “Client/s”) en relació amb la contractació i compravenda dels serveis o productes oferts per HANNA a través del LLOC WEB.

L'accés al LLOC WEB i la informació que conté és gratuït, sense perjudici del cost derivat de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

Mitjançant la contractació de productes o serveis disponibles en la mateixa, el Client accepta expressament totes les clàusules d'aquestes CGC, del seu Avís legal, de la seva Política de Privadesa i de la seva Política de cookies, així com de totes aquelles Condicions Particulars recollides per a la contractació de determinats productes o serveis que, si escau, puguin estar disponibles al LLOC WEB. En cas de no acceptar alguna de les clàusules esmentades, el Client haurà d'abstenir-se de contractar productes o serveis del LLOC WEB.

En cas que hi hagi alguna contradicció entre aquestes CGC i les condicions particulars, prevaldrà en tot cas el que disposen les condicions particulars.

HANNA es reserva el dret de canviar les presents CGC i les condicions particulars per a la contractació de determinats productes o serveis, en qualsevol moment, per la qual cosa correspon al Client la revisió d'aquestes abans de contractar productes o serveis disponibles al LLOC WEB.

2. DECLARACIONS DE L'USUARI/CLIENT

En contractar el Servei o producte, el Client declara ser una persona gran d'edat i tenir prou capacitat legal i jurídica per contractar els serveis o productes, i vincular-se a través de les CGC i les condicions particulars si és el cas.

p>

Si el Client, és una persona jurídica, respondrà en tot moment, de la validesa i efectiva autorització o poder de les persones físiques que celebrin aquest contracte i no podrà oposar-se als serveis contractats per manca dautorització o revocació del poder .

El Client accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del LLOC WEB i dels serveis o productes és realitzat sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Sense perjudici del que disposa la nostra Política de Privadesa, la utilització i contractació de certs serveis es troben condicionades a la prèvia emplenament del pertinent formulari de registre. El Client manifesta l'autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l'esmentat formulari, i mantindrà, en tot moment, tota la informació actualitzada. En aquest sentit, s'entendrà i presumeix que tota la informació ha estat facilitada de forma directa pel mateix Client. Així mateix, el Client declara que ha llegit prèviament, comprèn i accepta totalment els CGC, a més de manifestar la seva plena vinculació a aquestes.

3. CONTRACTACIÓ DELS SERVICIS O PRODUCTES D'HANNA

La contractació dels serveis o productes de HANNA es realitza mitjançant els passos següents:

El Client pot accedir a la informació i preus de cada servei o producte ofert en aquest LLOC WEB.

Abans i durant tot el procés de compra, el Client podrà formular qualsevol pregunta o resoldre qualsevol dubte sobre això de manera gratuïta, contactant al correu electrònic indicat a la secció “Contacti amb nosaltres” del LLOC WEB o mitjançant el formulari habilitat a aquest efecte, acceptant prèviament la nostra Política de Privadesa, o mitjançant el banner amb l'aplicació de WhatsApp situat al nostre LLOC WEB.

El Client ha de seleccionar el servei o producte i registrar-se com a usuari a la web introduint el seu nom, cognoms, correu electrònic o iniciar sessió si ja s'ha registrat prèviament.

El registre d'usuari dóna accés automàticament a una àrea privada on s'inclou la vostra informació personal, adreça, historial de comandes, cupons de descompte, subscripcions i factures. Des de la vostra àrea privada l'usuari registrat pot:

 • Modificar les vostres dades des de la vostra àrea privada, inclosa l'opció de rebre ofertes i promocions per part de Hanna
 • Consultar els codis i codis de barres de productes convencionals i subscripcions comprades, des del detall de comandes, accessible des de l'historial de comandes de l'àrea privada
 • Consulteu els codis i codis de barres de les subscripcions des de la secció de Subscripcions de l'àrea privada. A més, teniu la possibilitat d'enviar-vos un correu electrònic amb les dades de la subscripció.

El Client garanteix que tota la informació que proporcioni a HANNA serà certa, precisa i actual, i es comprometrà a actualitzar aquesta informació a través de la seva àrea privada en cas de modificació. El Client accepta que les dades que faciliti per crear o actualitzar el vostre compte d'usuari és prova de la vostra identitat i que aquestes dades us obliguen una vegada sigui validada.

El Client ha de mantenir la confidencialitat del nom d'usuari i la contrasenya del vostre compte, ja que qualsevol operació realitzada amb l'usuari i la contrasenya del Client es considerarà realitzada per aquest i en serà responsable, eximint HANNA de qualsevol responsabilitat . En cas de pèrdua, robatori o ús fraudulent del vostre nom d'usuari i contrasenya, el Client ha d'informar immediatament HANNA.

El Client ha de seleccionar la forma de pagament i introduir-hi les dades segons la forma escollida. Per a més informació, consulteu l'apartat “PAGAMENTS” de les presents condicions.

Per poder formalitzar el procés de compra, el Client haurà d'acceptar les Condicions Generals de Contractació i/o Particulars del servei. Amb l'acceptació, el Client declara expressament haver llegit i comprès totes les estipulacions del contracte, acceptant-les sense reserves.

En finalitzar el procés de compra, HANNA enviarà un correu electrònic confirmant la compra a l'adreça facilitada pel Client amb el codi i el codi en format codi de barres associat al servei o producte comprat per tal que pugui ser usat als centres HANNA especificats al producte.

La confirmació de contractació s'entendrà formalitzada i efectiva quan s'hagi efectuat el pagament, i se n'hagi confirmat la recepció correcta.

En el cas que no rebeu el correu electrònic de confirmació durant el dia laborable següent al dia en què es realitza la comanda i/o subscripció, us preguem que comuniqueu aquesta circumstància a la següent adreça: hanna@hanna.cat

Recomanem que el Client ha de verificar que les dades proporcionades siguin correctes i, si no està conforme amb les dades reflectides al correu electrònic de confirmació, podrà sol·licitar-ne la modificació.

Hanna no es fa responsable en cas de pèrdua o sostracció del codi associat al servei o producte i l'ús que en pugui fer un tercer.

CONDICIONS PARTICULARS DELS SERVEIS DE RENTAT, TRACTAMENTS ESPECIALS I SUBSCRIPCIÓ IL·LIMITADA

Les presents Condicions Particulars s'apliquen a la contractació i ús dels serveis de rentat, neteja interior, tractaments especials i targeta regal detallats a continuació i completen les Condicions Generals de Contractació.

Característiques dels vehicles per a l'ús dels serveis de rentat Hanna

Qualsevol cotxe es pot rentar a qualsevol dels 4 centres Hanna, fins i tot si té porta esquís, baques o portabicicletes, excepte:

 • Cotxes de més de 2,15 metres d'alçada.
 • Cotxes de més de 2.00 metres d'amplada.
 • Vehicles amb rodes de més de 320 mm d'amplada.
 • Hummers de mida completa.

Els túnels de rentat de HANNA a Barcelona estan dissenyats per rentar furgonetes, fins a una alçada màxima de 2,15 metres.

Serveis individuals

Els serveis que es poden comprar a través del LLOC WEB són:

Rentat i neteja interior

 • Rentat exterior de vehicle en les diferents modalitats conforme descripció al lloc web
 • Neteja interior i exterior del vehicle i tractaments especialitats conforme descripció del lloc web.

Pel gaudi d'aquests serveis el client haurà de presentar a qualsevol dels centres HANNA especificats a la descripció del producte al LLOC WEB, el codi que prèviament li haurà enviat HANNA. El servei té una caducitat d'un any des de la data de la compra.

Pla il·limitat particular o professional

El pla il·limitat particular només es pot contractar per rentar un vehicle destinat a ús particular.

El pla il·limitat professional només es pot contractar per al rentat de vehicles professionals com taxis, VTC, concessionaris i empreses.

HANNA es reserva la facultat de sol·licitar al Client que acrediti la seva condició de professional i de la destinació professional del vehicle.

 • Subscripció mensual o anual a un pla de rentat il·limitat de diferents modalitats conforme descripció al LLOC WEB i es presta d'acord amb les següents condicions i característiques:
  • Els plans il·limitats són vàlids per utilitzar en un sol vehicle. Per tant, quan el Client configura el seu pla il·limitat afegeix la matrícula del vehicle. El pla il·limitat sempre va associat a la matrícula del vehicle del client:
   • En cas que el Client hagi canviat de vehicle pot modificar la matrícula associada al pla a través de la seva àrea privada. No obstant això, el canvi de vehicle i matrícula no es podrà tornar a fer fins que hagin transcorregut tres mesos des del darrer canvi. Amb el canvi de matrícula se us enviarà un correu electrònic automàticament amb les noves dades de la subscripció, el codi i codi de barres associat.
 • El Client pot utilitzar el pla il·limitat contractat als centres de rentat de HANNA conforme s'indica al LLOC WEB.
 • La facturació i pagament de la primera quota mensual o anual del servei es realitza en la data en què el Client se subscriu al pla il·limitat.
 • Les factures i pagaments mensuals posteriors del pla il·limitat es realitzaran el mateix dia de cada mes subsegüent a la inicial, fins que es cancel·li la subscripció. En cas que el mes subsegüent no disposi del mateix dia es facturarà i cobrarà el darrer dia del mes. Les factures i pagaments anuals posteriors del pla il·limitat es realitzaran el mateix dia de cada any.
 • La facturació mensual o anual del pla il·limitat estarà disponible a l'àrea privada del Client.
 • La pròrroga del pla il·limitat es realitza mensualment o anualment de forma automàtica pel mateix termini inicial, depenent del tipus de subscripció triada.
 • El Client pot cancel·lar la subscripció en qualsevol moment fins a un dia abans de la data de renovació de la subscripció. En no existir compromís de permanència i el pla Il·limitat estarà actiu fins a la data de propera facturació i renovació automàtica. En cas que el Client sol·liciti la cancel·lació en una data diferent a la finalització de període mensual o anual no té dret a reemborsament de cap import. El Client rebrà un correu electrònic de HANNA confirmant la cancel·lació.
 • Durant la vigència de la subscripció, el Client pot modificar a través de la seva àrea privada les dades del mitjà de pagament vinculat, Un cop hagueu enviat la vostra sol·licitud, se us enviarà una confirmació per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic que va proporcionar.

Per al gaudi d'aquests serveis el client haurà de presentar a qualsevol dels centres HANNA especificats a la descripció del producte al LLOC WEB el codi que prèviament li haurà enviat HANNA al Client per correu electrònic i acudir amb el vehicle la matrícula del qual es ha associat a la subscripció.

Packs de rentat

Packs de rentat conforme a les diferents modalitats descrites al LLOC WEB. Disponible a través de vals individuals (producte físic) o codis individuals remesos per correu electrònic (producte digital) que el Client pot utilitzar per a qualsevol vehicle a qualsevol dels centres HANNA de Barcelona. Els vals tenen una caducitat de 1 any des de la data de la compra.

Segur de pluja

En alguns serveis o productes s'inclou una assegurança de pluja subjecte a les condicions següents: Disposa de 48 hores des del rentat si dins d'aquestes 48 hores ha plogut a la província de Barcelona. Per això és imprescindible que presenti el tiquet de compra.

Cita prèvia

El Client ha de sol·licitar cita prèvia per a neteja interior, neteja integral i tractaments especials.

La prestació de serveis únicament es podrà dur a terme als centres de rentat HANNA que s'indiquin al LLOC WEB en cada moment i segons s'especifica a cada producte.

Aquests serveis poden ser contractats per empreses, professionals i particulars. Tot i això, si el Client disposa de flota de cotxes pot posar-se en contacte amb HANNA a través dels canals d'atenció al client per orientar-lo en el millor producte o serveis a contractar, ja que disposem de serveis dirigits exclusivament a empreses i taxis, VTC, grans flotes, concessionaris i vehicles de lloguer.

Targeta Regal

Podreu fer la compra d'una targeta regal a través del nostre LLOC WEB mitjançant l'apartat Targeta Regal.

La Targeta Regal consisteix en una targeta física o virtual que inclou un codi que disposa del saldo en euros seleccionat i contractat pel Client i que serà remesa per correu electrònic o físic al destinatari les dades del qual hagin estat facilitades pel Client o bé descarregada pel Client per a la impressió. Aquell que disposi de la targeta regal o el codi la podrà bescanviar per serveis de HANNA als seus centres.

La Targeta Regal tindrà una validesa d'un any després de la compra.

La Targeta Regal no es poden canviar per efectiu i no en tenencap valor fins que es canvia.

HANNA no es responsabilitza en cas de pèrdua o robatori de la Targeta Regal o de qualsevol codi enviat.

Garantia Total HANNA 48 HORES: Si no està al 100% satisfet, li tornem a rentar el vehicle. És indispensable presentar el tiquet de compra. Disposa de 48 des de la compra del servei a Hanna.

4. PREUS

Els preus aplicables als serveis o productes disponibles al LLOC WEB són els que figurin al LLOC WEB en euros i són vigents excepte error tipogràfic. Tots els preus porten l'impost sobre el valor afegit (IVA) inclòs aplicable el dia de la comanda. Qualsevol canvi de taxa d'IVA serà aplicat automàticament als preus dels serveis o productes en venda al Lloc Web.

HANNA es reserva el dret de modificar els preus en tot moment, però els serveis seran facturats al preu en vigor en el moment de fer la comanda.

El preu de la primera mensualitat del servei de pla il·limitat es pot reduir en aplicar una promoció, no obstant, l'ús de promocions en aquest tipus de serveis queda limitat a una vegada per vehicle identificat a través de la matrícula.

>

5. PAGAMENTS

El Client es compromet a pagar l'import corresponent al servei o producte en el moment que realitza la comanda del servei o producte sol·licitat ia través dels mitjans de pagament que seleccioneu entre els indicats en el procés de compra.

>

El Client pot triar lliurement realitzar el pagament de la seva compra a HANNA mitjançant targeta de crèdit o dèbit VISA, MASTERCARD, American Express, Visa electró i/o altres anàlogues i mitjançant Bizum.

El càrrec serà cobrat al Client segons el mitjà utilitzat per al pagament i es realitzarà de forma automàtica a la finalització del procés de compra dels Productes.

En contractar un Pla il·limitat, el Client autoritza HANNA a cobrar-li una quota mensual o anual a la tarifa vigent en aquell moment i conforme el mètode de pagament elegit en el moment de la contractació.

HANNA es reserva el dret d'ajustar els preus dels serveis. En el cas de variació dels preus de subscripció il·limitada s'informarà el client amb caràcter previ a la renovació automàtica. En cas que el client no exerceixi el seu dret a cancel·lar la subscripció, aquesta es renovarà automàticament d'acord amb el preu informat.

PAGAMENT MITJANÇANT TARGETA

El pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit es realitza a través de la passarel·la de pagament Tefpay “New Computing Netservices S.L.” que compleix amb els estàndards de seguretat seran PCI-DSS (Payment Card Industry - Data Security Standard), codificant la connexió i introduint-se les dades al servidor segur de l'entitat per garantir la màxima seguretat en la transmissió de les seves dades. Aquestes dades no seran rebudes, tractades ni conservades per HANNA qui per tant no en tindrà mai coneixement ni es fa responsable del seu ús, conservació, gestió ni tractament.

En cas que en algun moment no fos possible el cobrament del servei o producte sol·licitat, la contractació s'entendrà no finalitzada i HANNA no donarà compliment al servei.

PAGAMENT AMB BIZUM

El Client ha de seleccionar l'opció de pagar amb Bizum, incloure el número de telèfon i la clau Bizum, a més del codi indicat pel banc.

Per altres formes de pagament el Client haurà de posar-se en contacte amb HANNA.

El preu de cada producte o servei es mostra a la fitxa individual accessible al LLOC WEB. Aquest preu inclou tots els impostos aplicables i és la quantitat total que ha de pagar el Client.

6. DRET DE DESISTIMENT

En aplicació de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el Client que és consumidor podrà exercir el seu dret de desistiment en un termini de 14 dies naturals des de la data de confirmació electrònica de la contractació realitzada emesa per HANNA.

L'exercici del dret de desistiment haurà de ser comunicat pel Client a HANNA, dins el termini esmentat, mitjançant la remissió per escrit de la seva declaració inequívoca de la seva decisió de desistir a hanna@hanna.cat amb la informació següent:

 • Nom i cognom
 • Número de comanda
 • Matrícula (en el cas de subscripció il·limitada

Un cop HANNA hagi rebut la sol·licitud de desistiment i havent comprovat que no ha fet ús del servei o producte, enviarà al Client un correu electrònic confirmant la recepció.

Aquest dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb el consentiment exprés previ del consumidor i usuari iamb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment. Qualsevol altra previsió legal o reglamentària que permeti la no-aplicació del dret de desistiment.

HANNA reemborsarà tot pagament rebut del Client abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què aquest va informar de la decisió de desistiment del contracte. El preu que es reemborsarà és el que originalment figurava a la comanda. El reemborsament s'efectua utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial.

Davant la impossibilitat de poder gestionar la devolució en el mateix mètode de pagament utilitzat pel Client, reemborsarem l'import mitjançant transferència bancària o mitjançant un altre mètode acordat amb el Client.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els elements del LLOC WEB, i els productes o serveis són titularitat exclusiva de HANNA o bé disposa dautorització o llicència respecte dels titulars dels seus drets dexplotació. Alhora, tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest Lloc Web pertanyen a HANNA o disposa, prèvia autorització, del dret d'ús sobre aquestes i es troben protegits per la legislació vigent sobre això.

El Client no podrà en cap cas ocultar, perjudicar o vetllar la visibilitat de les marques, logotips, denominació social i altres drets de propietat industrial i/o intel·lectual de

HANNA. Els drets de propietat intel·lectual i industrial subsistiran a la plataforma i en tots els seus continguts, havent de respectar-los el Client, i no podent, per tant, ia títol d'exemple, esborrar-los o ocultar-los.

8. RESPONSABILITAT

HANNA no assumirà cap responsabilitat per la no execució o el retard en l'execució de qualsevol de les obligacions contretes en virtut de les presents CGC, si aquesta falta d'execució o retard resultés o fos conseqüència d'un supòsit de força major o cas fortuït.

9. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L'informem que les dades facilitades per a la compra de productes o serveis seran tractades per HANNA com a responsable del tractament de conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD.

Tractarem les vostres dades identificatives (nom i cognoms, NIF, adreça de contacte, adreça email, telèfon), sobre les vostres compres, devolucions, cupons de descompte, anul·lacions, entre d'altres.

En emplenar el nostre formulari de recollida de dades informem de les dades necessàries per poder realitzar el servei, en cas de no facilitar-les no podrà realitzar la compra o completar el registre d'usuari.

Les seves dades es tractaran per tal de realitzar el registre com a usuari de la nostra plataforma i executar el contracte de compravenda i, per tant, gestionar la seva comanda i entrega, cobrament i tramitació, si escau, aplicar cupons de descompte, canvis i devolucions, realitzar la facturació corresponent i enviar-li informació sobre els nostres serveis i productes tret que manifesti la seva oposició. En qualsevol moment podeu cursar baixa de les nostres comunicacions comercials mitjançant l'opció que s'hi incorpora quan us les remetem. A més, tractarem les dades per complir les nostres obligacions legals.

La base legal per al tractament de les vostres dades és el desenvolupament i execució del contracte de compravenda, obligacions legals i l'interès legítim en relació amb la informació que us remetem sobre els nostres serveis.

Conservarem les vostres dades mentre es mantingui com a usuari registrat, durant el manteniment de la relació contractual i el període legalment establert per cobrir les nostres responsabilitats i complir les nostres obligacions legals.

Comunicarem les vostres dades a autoritats competents sota obligació legal ia tercers proveïdors de serveis per tal de donar compliment al contracte de compravenda com a empreses transportistes i entitats financeres, de conformitat amb la normativa de protecció de dades personals. Les dades personals es poden tractar fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE).

En aquest cas ens assegurarem que aquest tractament de dades transfronterer és protegit amb les garanties oportunes, per tant, amb destinació a països amb nivell equiparable o havent subscrit les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea.

Vostè té dret a accedir a les seves dades personals objecte de tractament, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides, a més de exercir el dret d'oposició i limitació al tractament, de portabilitat de les dades ia no ser objecte de decisions automatitzates. Podrà exercir aquests drets adreçant-se per escrit al Responsable del Tractament: HANNA CENTER, S.L. i de forma electrònica a través del correu electrònic hanna@hanna.cat. En cas que no hagueu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del vostre lloc web. https://www.aepd.es

En el tractament de les vostres dades apliquem diferents mesures tècniques i organitzatives per garantir el nivell de seguretat adequat de conformitat amb la normativa aplicable. Les dades personals es transmeten de manera segura mitjançant encriptació. Fem servir el sistema de codificació SSL (Secure Socket Layer). Tot i això, malgrat la implementació diligent d'aquestes mesures, ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

10. IDIOMA

Tota la documentació referida a la contractació està disponible en castellà i català.

11. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

En cas que el Client detectés que s'ha produït un error en introduir les seves dades personals durant el seu registre com a usuari d'aquest LLOC WEB, podrà modificar-les a través de la seva àrea privada.

Si el Client detectés un error a les dades de facturació amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà de posar-se en contacte de manera immediata amb HANNA a través de l'adreça de correu electrònic hanna@hanna.cat

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les CGC d'aquest LLOC WEB i les relacions entre l'usuari i HANNA es regiran per la legislació i la jurisdicció espanyola. Per conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l'usuari i HANNA, ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor, llevat que el Client sigui professional o empresa i en aquest cas acorden les parts sotmetre's amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

El consumidor que adquireix un bé o servei online disposa per beneficiar-se de la plataforma de resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum creada pel

Reglament (UE) Núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, del 21 de maig del 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum.

Es pot accedir a aquesta plataforma a través del següent enllaç: http://ec.europa.eu/ consumers/odr/

Data de la darrera actualització: juny de 2022

Cookie consent