Política de Prvacitat

HANNA CENTER, S.L. (d'ara endavant, anomenada "HANNA”) considera fonamental la privadesa de les persones, tant dels visitants de la Web com de qualssevol altres afectats que ens proporcionen informació com a part de la prestació de serveis (d'ara endavant, “vostè” o “l'usuari”).

En aquest sentit, HANNA es compromet al tractament de les vostres dades d'acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor en cada moment. Concretament, HANNA complirà amb les premisses establertes a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPDGDD”), així com aquelles del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril del 2016, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”) i qualssevol altres regulacions correlatives d'aplicació.

En base a això, HANNA informa de la seva Política de Privadesa, per tal de fer coneixedors als usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre protecció de dades personals que aplica. Per fer-ho, consulteu els apartats que figuren a continuació:

Identitat del Responsable del tractament: HANNA CENTER, S.L.
C.I.F.: B65410144
Adreça postal: Av. Diagonal, 608, 08021 de Barcelona.
Telèfon: +(34) 93 667 26 06
Correu electrònic: hanna@hanna.cat

Tractem les dades que ens faciliti a través de la nostra web d'acord amb les finalitats següents:

 • Donar resposta a la consulta realitzada a través de l'apartat “contacte”.
 • Donar resposta a la vostra sol·licitud de rebre més informació del nostre programa de Fundraising.
 • Gestionar la seva alta i recepció de la nostra Newsletter.
 • Atendre i gestionar el seu currículum vitae per a processos de selecció presents i/o futurs.
 • Realitzar el registre com a usuari i identificar-lo per donar-li accés a les funcionalitats de la nostra plataforma web i enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis tret que manifesti el contrari.
 • En realitzar la compra dels nostres productes i serveis gestionarem la seva comanda/sol·licitud i entrega, cobrament i tramitació, si escau, aplicarem cupons de descompte, canvis i devolucions, realitzarem la facturació corresponent, a més us enviarem informació sobre els nostres productes i serveis tret que manifesti la seva oposició.
 • Garantir el correcte funcionament tècnic de la Web i en el cas que ho autoritzi conforme a allò informat a la nostra Política de galetes.
 • Poder enviar ofertes sobre els nostres productes i serveis.

Les bases legals per tractar les vostres dades personals són: (a) l'existència d'una relació precontractual i/o contractual; (b) quan sigui necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits per HANNA (c) compliment d'obligacions legals i/o d) el seu consentiment.

En cas de remetre'ns el formulari de contacte o enviar-nos un correu electrònic tractarem les vostres dades personals durant el tiempo que triguem a respondre a la seva consulta o sol·licitud. Quan es registri com a usuari els conservarem mentre mantingui la condició d'usuari, i un cop es doni de baixa, pel termini de prescripció fixat per la legislació vigent. En cas de realitzar alguna compra dels nostres productes i/o serveis conservarem les seves dades durant el termini legalment establert per cobrir les nostres responsabilitats i complir les nostres obligacions legals. En el cas de facilitar el seu consentiment per rebre informació sobre els nostres productes i serveis, així com de la nostra Newsletter, tractarem les seves dades mentre no manifesti el contrari. Respecte als currículums vitae rebuts, aquests es conservaran durant el termini d'un any des del moment en què han estat registrats, transcorregut aquest es procedirà a suprimir-lo.

Depenent de les finalitats per a les quals es recopila la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les persones següents:

 • Personal autoritzat de HANNA o els seus representants actuant en nom de HANNA, subjectes a les lleis de protecció de dades que siguin aplicables
 • Qualsevol de les empreses vinculades a HANNA CENTER, S.L. (INSTAL·LACIONS DE RENTAT, S.L., NIF: B08800088, HANNA SARRIÀ, S.L., NIF: B65815797, AUTORENTAT DIAGONAL, S.L., NIF: B61042792, HANNA EXPRESS 6, S.L.,2. NIF: NIF: B61042792) amb la finalitat de poder prestar-li alguns dels serveis oferts en aquesta web, concertar cita prèvia, així com per poder participar en qualsevol dels processos de selecció presents i/o futurs de les empreses esmentades.
 • Autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables
 • Tercers (proveïdors de serveis que processen informació com a encarregat de tractament de dades, sota les instruccions de HANNA), només després de dur a terme les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació i havent-hi celebrat el corresponent contracte d'encàrrec de tractament, de conformitat amb la normativa de protecció de dades aplicables

Les dades personals es poden tractar fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE). Quan es tractin fora de l'EEE, HANNA s'assegurarà que aquest tractament de dades transfronterer és protegit amb les garanties oportunes.

Aquestes garanties poden incloure:

A. Tercers (proveïdors de serveis que processen informació com a encarregat de tractament de dades, sota les instruccions de HANNA), només després de dur a terme les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació i havent celebrat el corresponent contracte d'encàrrec de tractament, de conformitat amb la normativa de protecció de dades aplicables

B. Certificacions que demostren que els tercers situats fora de l'EEE tracten dades personals d'una manera conseqüent amb el RGPD. Aquestes certificacions són aprovades bé per la Comissió Europea, bé per una autoritat supervisora ​​competent, o bé per un organisme nacional dacreditació competent dacord amb el RGPD.

 • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a HANNA si està tractant les seves dades, ia cas afirmatiu accedir-hi.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incomplets.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: HANNA deixarà de tractar les dades personals, amb l'excepció que s'hagin de seguir tractant per motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l'usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per otresponsable del tractament, HANNA us facilitarà el transvasament de les vostres dades al nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals.

Si hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar-lo quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l'exercici dels vostres drets us preguem que ens ho comuniqueu per escrit a HANNA Avda. Diagonal, 608, 08021 de Barcelona o envieu-nos un e-mail a hanna@hanna.cat. Si es té dubtes sobre la seva identitat, pot ser necessari aportar fotocòpia del D.N.I. o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret.

Us informem del dret que us assisteix a presentar reclamació davant l'Autoritat de Control, específicament, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/novaReclamacion.jsf), i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de les vostres dades personals.

A fi de vetllar per la seguretat de la informació, HANNA aplica diferents mesures tècniques i organitzatives per garantir el nivell de seguretat adequat de conformitat amb la normativa aplicable. En qualsevol cas, HANNA prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant en dissenyar el sistema de tractament de les dades com en el moment del tractament mateix, per preservar la seguretat i impedir tractaments no autoritzats. Tot i això, malgrat la implementació diligent d'aquestes mesures, l'usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. HANNA no és responsable d'actuacions de tercers que, vulnerant aquestes mesures, accedeixin a les dades i informació esmentades.

El web pot contenir enllaços a altres pàgines webs. Tingueu en compte que no som responsables de la privadesa i el tractament de dades d'altres pàgines webs. Aquesta Política de Privadesa és aplicable exclusivament a la informació que es recull a la Web. Us recomanem que llegiu les polítiques de privadesa i tractament de dades d'altres pàgines web amb què enllaçeu des de la nostra web o que visiteu de qualsevol altra manera.

HANNA té presència a algunes de les principals xarxes socials d'Internet, i de les que actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per HANNA.

HANNA tractarà les dades a cada xarxa social segons les normes establertes a aquest efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des de HANNA podrem informar, als nostres seguidors a la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l'atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a aquest efecte.

HANNA no extraurà dades personals de les xarxes socials, tret que l'usuari ens doni el seu consentiment exprés.

Si es comunica amb nosaltres per aquesta via accepta el següent avís legal.

Si utilitzeu aquest canal de comunicació implica que teniu un compte WhatsApp havent acceptat prèviament les Condicions d'ús i Política de Privadesa de WhatsApp.

Aquest canal serveix per resoldre dubtes i obtenir informació sobre els nostres productes i serveis.

Us informem que tractarem les dades que ens faciliteu a través d'aquest canal per atendre la vostra petició o consulta. Les vostres dades seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitatalitat informada. Podeu donar-vos de baixa d'aquest canal de comunicació enviant-nos un missatge a través del mateix.

Per a més informació, o per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat, en aquells supòsits en què sigui possible, podeu enviar-nos un escrit a la següent adreça: HANNA CENTER, S.L. Avda. Diagonal, 608, 08021 de Barcelona, o per correu electrònic a hanna@hanna.cat. En cas que no hàgiu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del vostre lloc web https://www.aepd.es

Només utilitzarem les vostres dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de Privadesa que estigui en vigor en el moment en què demanem les vostres dades de caràcter personal. HANNA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privadesa, publicant aquestes modificacions a la Web, per la qual cosa us recomanem que consulteu la Política de Privadesa cada vegada que accediu a la Web. Si en algun moment decidim utilitzar dades personals de manera diferent del que es va declarar en el moment de la seva obtenció, us ho comunicarem per correu electrònic, sempre que en disposem. En aquest moment se us donarà l'opció d'autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagueu facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privadesa.

Quant a les dades personals referents a altres persones físiques, que per motiu de l'adquisició de la targeta regal ens hagi de comunicar, únicament seran tractades únicament per emetre la targeta regal.

Data de la darrera actualització: abril de 2022
Cookie consent